Oblasti špecializácie

Právo – Neúradné Preklady zmlúv, Všeobecných obchodných podmienok, BOZP a inej právnej dokumentácie. Pri prekladoch využívam služby právnika a rodeného hovorcu, ktorý má v odbore bohaté skúsenosti.

Environmentalistika – Preklady analytickej a syntetickej časti dokumentácie k projektom z oblastí krajinnoekologického a krajinného plánovania, manažmentu a ochrany a využívania krajiny, biotechniky a poľnohospodárstva.

IT a elektronika- Preklad manuálu k hardvéru či softvéru, technických špecifikácií, príručky, zmluvy, tlačovej správy, internej dokumentácie, AI.

Marketing - Kreatívny a adekvátny preklad reklamného textu, článku, reklamy, prospektu, katalógu a ďalších propagačných materiálov.

Pri prekladoch do anglického jazyka je veľmi dôležitá kontrola, preto všetky preklady pred odovzdaním klientovi edituje rodený hovorca z Veľkej Británie: Andrew Barham

Ukážky prác:

ORIGINÁL

DOHODA

o brigádnickej práci študenta

uzatvorená podľa § 227 a 228 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce medzi

Článok I.

Doba trvania dohody a druh práce 

1.     Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre Zamestnávateľa v dobe od do, práce v oblasti internetového marketingu, podľa pokynov Daniela Duriša, Jána Laurenčíka a Andreja Salnera, konateľov Zamestnávateľa.

2.     Stručná charakteristika pracovnej náplne: stážistka 

Článok II.

Rozsah odpracovaných hodín 

2.     Dohodnutý rozsah vykonanej práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. Skutočný rozsah pracovnej činnosti Zamestnanca v danom kalendárnom týždni bude určený Zamestnávateľom podľa harmonogramu práce, pričom tento nesmie presiahnuť dohodnutý maximálny rozsah pracovnej činnosti podľa tohto bodu dohody. 

Článok III.

Odmena za vykonanú prácu 

1.     Za vykonanú prácu prináleží Zamestnancovi odmena vo výške [hodinovka] brutto za hodinu výkonu práce.

2.     Na základe dohody medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom je odmena splatná 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná.

3.     Zamestnávateľ uhradí Zamestnancovi odmenu podľa bodu 1. tohto článku dohody na účet Zamestnanca uvedený v záhlaví tejto dohody. Zmenu účtu určeného na výplatu odmeny je Zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť Zamestnávateľovi, v opačnom prípade Zamestnávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť Zamestnancovi porušením tejto povinnosti.

4.     Zamestnanec a Zamestnávateľ sa dohodli, že za účelom zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu Zamestnanca a Zamestnávateľa, a to konkrétne na zabezpečenie uspokojenia nároku Zamestnávateľa na zaplatenie pohľadávky voči Zamestnancovi, ktorá môže Zamestnávateľovi vzniknúť titulom porušenia pracovnej disciplíny Zamestnanca, prípadne za účelom uspokojenia nároku Zamestnávateľa na náhradu škody spôsobenej Zamestnancom, je Zamestnávateľ oprávnený zraziť vzniknutú pohľadávku z odmeny Zamestnanca, v najbližšom výplatnom termíne, a to až do platnými právnymi predpismi (najmä zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) dovolenej výšky, pričom na takéto plnenie dáva Zamestnanec Zamestnávateľovi svoj výslovný súhlas.

5.     V prípade, že pohľadávka Zamestnávateľa nebude uspokojená jednou zrážkou z odmeny Zamestnanca podľa bodu 4. tohto článku, je Zamestnávateľ oprávnený vykonať aj zrážku z nasledujúcej odmeny/odmien Zamestnanca, a to až do úplného uspokojenia svojej pohľadávky.

6.     Zamestnanec sa zaväzuje, že nebude ostatných zamestnancov ani iné tretie osoby informovať o vlastnej odmene ani prípadných prémiách a ani nebude zisťovať mzdy alebo odmeny ostatných zamestnancov. Zamestnanec berie na vedomie, že porušenie tejto povinnosti je závažným porušením pracovnej disciplíny. 

Článok IV.
Ostatné ustanovenia
 

1.     Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať dohodnutú prácu (pracovné činnosti) osobne, zodpovedne, svedomito a riadne, v súlade s pokynmi Zamestnávateľa a zaväzuje sa dodržiavať dohodnuté podmienky vykonávania práce (pracovných činností).

2.     Zamestnanec sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy, dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vnútorné predpisy Zamestnávateľa, s ktorými bol riadne oboznámený. Zamestnanec sa pri vykonávaní dohodnutej práce zaväzuje postupovať tak, aby neohrozoval svoje zdravie, ani zdravie iných osôb.

3.     Zamestnanec podpisom tejto dohody potvrdzuje, že ho Zamestnávateľ oboznámil s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnymi predpismi, ako aj s vnútornými predpismi Zamestnávateľa.

4.     Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť a ochraňovať dôverné informácie Zamestnávateľa, ako sú definované v bode 5. tohto článku a jeho ďalšie interné informácie. Povinnosť ochraňovať dôverné informácie Zamestnávateľa a zachovávať o nich mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru Zamestnanca u Zamestnávateľa.  

5.     Dôverné informácie sú pre potreby tejto dohody definované ako:

a)     všetky skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo Zamestnávateľa, t.j. všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom Zamestnávateľa, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle Zamestnávateľa utajené a Zamestnávateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje;

b)     výrobné, obchodné, daňové, hospodárske a organizačné skutočnosti, o ktorých sa Zamestnanec dozvie pri výkone svojej pracovnej činnosti a ktoré sa týkajú Zamestnávateľa alebo jeho zamestnancov a pracovníkov, resp. jeho obchodných partnerov a klientov;

c)     skutočnosti tvoriace know-how Zamestnávateľa.

6.     Pri ochrane dôverných informácií Zamestnávateľa a jeho ďalších interných informácií je Zamestnanec povinný najmä sa zdržať konania, ktorým by Zamestnanec tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného súhlasu Zamestnávateľa, oznámil, sprístupnil, pre seba alebo pre tretiu osobu by využil dôverné informácie, ktoré by sa mohli, čo i len potenciálne, využiť v hospodárskej súťaži, a o ktorých sa dozvedel:

a.   tým, že sa mu informácie zverili alebo inak stali prístupnými na základe jeho pracovného pomeru k Zamestnávateľovi,

b.   vlastným alebo cudzím pričinením, ktoré je v rozpore so zákonom.

7.     V prípade, že Zamestnanec nie je presvedčený, či sú akékoľvek skutočnosti dôvernými informáciami ako sú definované touto dohodou, je povinný si pred ich oznámením alebo sprístupnením tretej osobe na to vyžiadať písomný súhlas Zamestnávateľa.

8.     V prípade, že Zamestnanec akýmkoľvek spôsobom poruší právo Zamestnávateľa k obchodnému tajomstvu ako je definované v tomto článku a v § 17 Obchodného zákonníka ako aj v prípade, že poruší svoje povinnosti podľa tohto článku, najmä povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných a ďalších interných informácii Zamestnávateľa, zodpovedá za škodu tým spôsobenú Zamestnávateľovi v celom rozsahu. Zamestnávateľ je v zmysle § 53 Obchodného zákonníka oprávnený domáhať sa, aby sa Zamestnanec takého konania zdržal a odstránil závadný stav. Zamestnávateľ bude ďalej okrem náhrady škody od Zamestnanca požadovať primerané zadosťučinenie v peniazoch a vydanie bezdôvodného obohatenia. Uplatnením nároku Zamestnávateľa na náhradu škody a ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Zamestnávateľa na primerané zadosťučinenie v peniazoch a vydanie bezdôvodného obohatenia. Uvedené nároky Zamestnávateľa sa vzájomne nezapočítavajú.

9.     Porušenie povinnosti mlčanlivosti a ochrany dôverných a ďalších interných informácii Zamestnávateľa podľa bodu 4. tohto článku dohody sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

Článok V.
Zánik dohody

1.     Táto dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.

2.     Túto dohodu možno predčasne ukončiť iba:

a)     dohodou zmluvných strán;

b)     výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu s 15 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť v deň, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane;

c)     okamžitým skončením z dôvodov podľa ust. § 68 a § 69 Zákonníka práce. 

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1.     Táto dohoda sa stáva platnou a nadobúda právne účinky dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov.

2.     Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorých ustanovení tejto dohody nemá vplyv na platnosť, resp. účinnosť ostatných ustanovení dohody.

3.     Zamestnanec podpisom tejto dohody udeľuje Zamestnávateľovi v zmysle platných predpisov na ochranu osobných údajov (najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o chrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej len “Predpisy na ochranu osobných údajov”) súhlas na spracovanie a použitie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a v súlade s Predpismi na ochranu osobných údajov.

4.     Ostatné práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené, sa riadia a spravujú príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.     Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je v súlade s ust. § 228 ods. 2 Zákonníka práce potvrdenie o štatúte Zamestnanca ako žiaka alebo študenta. To neplatí v prípade, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

6.     Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie Zamestnávateľ vydal Zamestnancovi. Každý rovnopis má platnosť originálu.

7.     Účastníci prehlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Túto dohodu si účastníci prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

PREKLAD

THE STUDENT
EMPLOYMENT AGREEMENT
 

concluded pursuant to Sections 227 and 228 of Act no. 311/2001 Coll. - Labor Code, between 

Article I

The duration of the Agreement and character of work 

1.     The Employee undertakes to carry out work for the Employer in the field of Internet marketing for the period from to in accordance with the instructions provided by Daniel Duriš, Ján Laurenčík and Andrej Salner, the Employer's executives.

2.     A brief description of the general nature of the position: Intern 

Article II

Hours worked 

2.     The agreed scope of work performed is a maximum of 20 hours per week on average for the whole period for which the agreement was concluded, applicable for a maximum period of 12 months The actual scope of the employee's work activity in a given calendar week will be determined by the Employer according to the work schedule, and it must not exceed the agreed maximum scope of work activity under this point of the Agreement. 

Article III

Remuneration for work done 

1.     For the work performed, the Employee shall be remunerated by the Employer to the amount of [hourly wage] gross per hour of work.

2.     On the basis of the Agreement between the Employee and the Employer, remuneration is due on the 15th day of the calendar month following the month in which the work has been performed.

3.     The remuneration referred to in clause 1 of this Article of the Agreement shall be paid into the Employee's bank account stated in the heading of this Agreement. Any change in the Employee’s bank account details, designated for receiving their remuneration, must be notified to the Employer without delay, otherwise, the Employer shall not be liable for any damages that the Employee may incur by breaching this obligation.

4.     Both parties have agreed that in order to maintain the rights and obligations of the Employee/Employer labour law relations, namely to ensure the satisfaction of the Employer's entitlement to the settlement of a claim against the Employee, which may arise to the Employer due to the Employee’s breach of labour discipline, or in order to satisfy the Employer's claim for compensation for damages caused by the Employee, the Employer is entitled to deduct the incurred receivable from the employee's remuneration, at the earliest payroll period, up to the amount allowed by applicable regulations (in particular Act no. 601/2003 Coll. on the subsistence minimum and on amendments to certain laws, as amended), the Employee gives the Employer their explicit consent to this action.

5.     If the employer's claim is not settled by one deduction from the employer's remuneration under point 4 of this Article, the employer is eligible to deduct from the employee's following remuneration(s), until the claim is paid in full.

6.     The employee undertakes not to inform other employees or other third parties neither of their own remuneration or potential bonuses, nor to enquire into the remunerations or bonuses of other employees. The employee acknowledges that a breach of this obligation is a serious breach of labour laws. 

Article IV.
Other provisions
 

1.     The Employee undertakes to carry out the agreed work (work requirements) personally, responsibly, conscientiously and properly, in accordance with the instructions of the Employer, and undertakes to observe the agreed conditions of work (work requirements).

2.     The employee is hereby obliged to comply with the legal regulations related to their work carried out, especially the occupational health and safety regulations, the fire regulations, and to comply with other regulations in relation to the duties discharged, in particular the occupational health and safety, as well as the internal regulations of the Employer, of which he was duly acquainted. In carrying out the agreed work, the employee undertakes to proceed in a manner that does not endanger their health or that of others.

3.     By signing the Agreement, the Employee confirms that the Employer has informed him/her of the legal and other regulations related to the work that is to be carried out by the Employee, in particular the regulations for ensuring the health and safety at work, the fire regulations as well as the internal regulations of the Employer.

4.     The Employee is obliged to maintain confidentiality and protect the Employer's confidential information as defined in point 5 of this Article and other inside information. The obligation to protect and maintain secrecy of the employer's confidential information shall continue even after the termination of the parties’ contract.  

5.     For the purposes of this Agreement, Confidential Information shall be defined as:

a)     All information constituting of trade secrets of the Employer, i.e. any commercial, production or technical facts relating to the Employer's business, which have actual or potentially significant or intangible value as well as all facts not generally available in the respective business circles are to be kept secret, at the will of the Employer the Employee shall accordingly ensure their secrecy;

b)     any production, commercial, tax, economic and organizational facts which the Employee becomes aware of in the course of their work and which concern the employer or their employees, business partners or clients;

c)     Any facts forming the employer's know-how.

6.     In protecting the Employer's confidential information and other internal facts, the Employee is obliged, in particular, to refrain from any action by which the Employee would wrongfully, i.e. without prior written consent of the Employer, disclose, declassify, or use confidential information for himself or a third party that could, in any hypothetical manner, be used in economic competition and of which the Employee becomes aware of:

a.   entrusting or otherwise making information available to the Employee based on their employment with the Employer,

b.   by their own or any other person's actions that is against the law.

7.     where the Employee is not confident that any facts are considered confidential as defined in this Agreement, before disclosing or making the information available to a third party, the Employee is obliged to request the Employer's written consent.

8.     If the Employee in any way violates the Employer's right to business secrets as defined in this Article and in Section 17 of the Commercial Code, and in the event of breach of the Employee's obligations under this Article, in particular, the obligation of confidentiality and the protection of confidential and other internal information of the Employer, the Employee is liable for the damage caused to the Employer in its entirety. Pursuant to Section 53 of the Commercial Code, the Employer is entitled to require the Employee to refrain from such action and to remedy the erroneous situation. In addition to the monetary compensation of damages, the Employer is eligible to seek adequate financial redress from the Employee and the payment of unjust enrichment. Claiming the Employer's entitlement the compensation of damages shall not affect the Employer's entitlement to seek adequate financial damages from the Employee and the payment of unjust enrichment. The above claims of the Employer are not offset against each other.

9.     Breach of the duty to maintain confidentiality and to protect confidential and other inside information of the Employer pursuant to point 4 of this Article of the Agreement shall be considered a serious breach of the labour laws. 

Article V.
Termination of the Agreement

1.     This Agreement shall terminate upon expiry of the period for which it has been concluded.

2.     This Agreement may be terminated early only:

a)     by mutual agreement between the Parties;

b)     by notice of termination by either party without giving any reason, with a 15-day notice period commencing on the day the notice is delivered to the other contracting party;

c)     by immediate termination for reasons under § 68 and § 69 of the Labour Code. 

Article VI.
Final provisions

1.     This Agreement shall come into force and take legal effect on the date it is signed by both contracting parties. This Agreement may only be amended in the form of written amendments.

2.     The invalidity or ineffectiveness of certain provisions of this Agreement does not affect the validity or the effectiveness of other provisions of the Agreement.

3.     By signing this Agreement, in accordance with applicable regulations regarding protection of pesonal data under the applicable legislation (in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts, as amended, hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Regulations”) the Employee grants to the Employer consent to the processing and use of their personal data, to the extent and in accordance with the Personal Data Protection Regulations.

4.     Other rights and obligations of the parties not expressly provided for in this Agreement shall be abided by and governed by the relevant provisions of the Labour Code and other legal regulations of the Slovak Republic.

5.     An integral part of this Agreement shall be in accordance with the provision Section 228 (2) of the Labour Code that confirms the status of the Employee as a pupil or student. This shall not apply if the agreement is concluded in the period from after their studies at secondary school or after the end of the summer semester at a University by the end of October of the same calendar year at the latest.

6.     This Agreement is drawn up in two counterparts, one of which, the Employer has issued to the Employee. Each counterpart being equally authentic.

7.     The parties declare they have entered into the Agreement on the basis of their free will, their contractual freedom has not been restricted, the provisions of the Agreement are understandable and clear to them, and they have not signed it by mistake, under duress, or under significantly disadvantageous conditions. The Contracting Parties have read and understood and expressed their consent with its contents by signing the Agreement with a handwritten signature. 

 

ORIGINÁL

WHISTLEBLOWING

SMERNICA O OZNAMOVANÍ KRIMINALITY A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI NA PRACOVISKU

1. Účel

(1) Spoločnosť XXXX s.r.o. vydáva v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) túto smernicu o zabezpečení opatrení súvisiacich s oznamovaním kriminality a inej protispoločenskej činnosti v spoločnosti XXXX s.r.o.

(2) Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti spoločnosti, ako aj práva a povinnosti zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.

Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov XXXX s.r.o. ako aj pre agentúrnych zamestnancov pracujúcich v spoločnosti XXXX s.r.o..

(3) Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

2. Platnosť

Táto Smernica je dostupná všetkým zamestnancom spoločnosti XXXX s.r.o..

3. Vymedzenie základných pojmov

(1) oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,

(2) oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti

(3) Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur, (4) Konaním v dobrej viere sa na účely tejto Smernice a aj Zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

(5) Zodpovednou osobou vo veciach vybavovania podnetov v spoločnosti XY je v súlade s ust. §10 ods. 1 Zákona.

4. Podávanie oznámení

(1) Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

(2) Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo inej osobe, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe (Príloha č. 1).

(3) Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

(4) Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: XXXX@gmail.com. Oznámenia prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

5. Preverovanie oznámení a oprávnenia zodpovednej osoby, oboznamovanie oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia

(1) Podané oznámenia preveruje zodpovedná osoba určená na základe tejto Smernice.

(2) Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní.

(3) Pri prešetrení oznámenia sa vychádza z jeho obsahu bez ohľadu na jeho označenie.

(4) Ak z obsahu podania vyplýva, že oznámením je iba časť tohto podania, podľa tejto Smernice sa prešetrí len príslušná časť podania.

Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosti).

(5) Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde o oznámenie podľa tejto Smernice, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu.

(6) Podľa závažnosti obsahu prijatého oznámenia zodpovedná osoba môže požiadať o zriadenie komisie na preverovanie oznámenia.

(7) V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

(8) Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom oznámenia a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.

Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.

(9) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa, ako aj dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní oznámenia spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

(10) O výsledku preverenia oznámenia zodpovedná osoba spíše písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

(11) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia oznámenia (Príloha č. 2) zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi vyjadriť sa k zisteným záverom.

Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia oznámenia s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.

(12) Na základe §10 ods. 7 Zákona zamestnávateľ písomne oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia.

(13) Z preverovania oznámenia je vylúčená zodpovedná osoba v nasledujúcich prípadoch:

a) pokiaľ oznámenie smeruje priamo voči zodpovednej osobe;

b) pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na vzťah zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

(14) Podanie oznámenia sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

(15) Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

6. Spracovávanie osobných údajov uvedených v podnete

Spoločnosť XXXX s.r.o.  sa pri spracovaní osobných údajov riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

7. Evidovanie oznámení

(1) Zodpovedná osoba je povinná po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

a) dátum doručenia oznámenia,

b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,

c) predmet oznámenia,

d) výsledok preverenia oznámenia,

e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

(2) Každé novoprijaté oznámenie je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii oznámení pod číslom oznámenia, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

8. Účinnosť

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 1.2.2020.

PREKLAD

WHISTLEBLOWING

DIRECTIVE ON REPORTING CRIME AND OTHER ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR
AT A WORKPLACE
 

1. Purpose 

(1) This Directive on the provision of measures related to the reporting of crime and other anti-social activity in XXXX s.r.o. is being issued by XXXX s.r.o. in accordance with Act no. 54/2019 Coll. on the protection of whistle-blowers of anti-social activity and on amendments to certain acts (hereinafter referred to as the “Act”)

(2) This Directive lays down, as appropriate, procedures relating to the receipt and processing of notifications and proposals relating to the company's anti-social activity, as well as the rights and obligations of employees to report any anti-social activity that has come to their notice in connection with their employment. This Directive is binding for all employees of XXXX s.r.o. as well as employees of agencies working in XXXX s.r.o..

(3) The reporting of anti-social activity shall not be deemed a breach of the contractual obligation to maintain confidentiality nor a breach of the duty of confidentiality pursuant to special regulations, if the obligation to report such activity arises from the employment, profession, status or function, and it is not a duty of confidentiality in relation to the protection of classified information, postal secrets, business secrets, bank secrets, telecommunications secrets or tax secrets, confidential statistical data protection, it is not a duty of confidentiality in relation to the provision and disclosure of data from health records nor a duty of confidentiality of intelligence officers nor a duty of confidentiality in the provision of legal services.


2.
Legal Effect

This Directive is available to all employees of XXXX s.r.o..

3. Definition of basic terms

(1) a notifier represents a natural person who shall, in good faith, give notice to the executive body competent for receiving such reports, the authority or the employer; a notifier shall also be deemed to be a close person of the notifier who is in a labour relation with the same employer as the notifier, an employer who is dependent on the employer of the notifier, or the employer established or founded by the notifier's employer.

(2) a notification represents an indication of the facts which a natural person has come to know in connection with the pursuit of their employment, profession, status or function or in connection with activities in the public interest relating to an anti-social activity.

(3) A serious anti-social activity represents any of the following offences:

1. an offence affecting the financial interests of the European Union under Sections 261 to 263 of the Criminal Code, an offence of machinations in public procurement and public auction under Sections 266 to 268 of the Criminal Code, offences of public officials under Sections 326 to 327a of the Criminal Code, or corruption offences under Sections 328 to 336b of the Criminal Code,

2. an offence punishable by a maximum term of imprisonment of at least three years under the Criminal Code,

(3) an administrative offence for which a maximum fine may be determined by calculation; or

4. an administrative offence for which a fine of at least EUR 30 000 may be imposed; (4) Acting in good faith, for the purposes of this Directive and the Law, shall represent the actions of a person who, in the light of the circumstances known to him as well as their knowledge at the time, considers the facts cited to be true; in case of doubt, the proceeding shall be deemed to be in good faith, unless proven otherwise.

(5) XY is responsible for matters concerning notifications in the company in accordance with the provisions of § 10 par.1 of the Act.

4. Reporting a notification 

(1) Notification may be submitted in writing, orally in the form of a record, by fax or by e-mail.

(2) Written notifications shall be submitted to the responsible person or another person who is obliged to immediately notify the responsible person (Annex No. 1).

(3) Oral notification in the form of a record may be submitted through the responsible person.

(4) Notifications reported by electronic means shall be sent to the following email address of the responsible person: XXXX@gmail.com. E-mail or telefax notifications received by a person other than the responsible person must, without delay, be handed over to the responsible person.5.
Examination of notifications, authorizations of the responsible person and procedure for informing the whistle-blower of the outcome of their notification 

(1) All notifications shall be reviewed by the responsible person designated pursuant to this Directive. 

(2) The responsible person is obliged to receive and examine each notification within 90 days of its receipt; this period may be extended up to a further 30 days, and the whistle-blower being notified of such extension, including the reasons for the extension. The total period for examining the notification shall not exceed 120 days.

(3) The examination of a notification is based on its content, with no regard to its designation.  

(4) If it appears from the content of the submission that only part of the submission is notified, only the relevant part of the submission shall be investigated under this Directive. The remainder of the submission will be handled according to the regime to which they belong (e.g. complaints).

(5) If it is apparent from the content of the submission that it is not a notification under this Directive but that another authority is competent to handle the submission, the responsible person shall immediately forward the submission to that authority.  

(6) Depending on the seriousness of the content of the notification received, the responsible person may apply for the establishment of a commission to examine the notification.   

 (7) In case of the need to complete or specify the data stated in the notification, the responsible person shall without undue delay invite the notifier to complete or specify it, highlighting the time limit for performing this operation.

(8) If the notification is directed against a specific employee or statutory representative, the responsible person shall without undue delay inform the employee or statutory representative concerned of the content of the notification and allow him / her to comment on it and to submit documents or other information necessary for a reliable examination of the matter. When becoming familiar with the contents of the notification, the responsible person is obliged to ensure the confidentiality of the notifier's identity. In the event that the identity of the notifier can be inferred from the information contained in or attached to the notification, the responsible person shall not disclose such information to the employee or statutory representative concerned, but shall invite him / her only to state or provide the information necessary for a reliable examination of the notification.  


(9) The responsible person is entitled to invite the notifier as well as the employee or statutory representative concerned to cooperate in the verification of the notification to the necessary extent together with specifying a reasonable time limit for the provision of cooperation.  

(10) On the result of the examination of the notification, the responsible person shall write a written record summarizing the facts stated by the notifier and at the same time commenting on each fact in terms of verifying the truthfulness of the alleged facts and in terms of assessing their legal relevance in relation to the possible filling of the element of illegality.  

(11) Before making a record of the outcome of the examination of the notification (Annex 2), the responsible person shall allow the notifier to comment on the findings ascertained. If the notifier indicates new facts or disagrees with the findings, the responsible person must deal with those facts and the opposing objections in the written record of the outcome of the examination of the notification, stating whether those facts and objections are well founded.  

(12) Pursuant to Section 10 para. 7 of the Act, the employer shall notify the notifier in writing of the result of the review of the notification and the measures, if they were taken as a result of the review of the notification, within ten days of the review of the notification.

(13) The responsible person is excluded from the examination of the notification in the following cases:
(a) if the notification is aimed directly towards the responsible person;
(b) if, given the facts set out in the notification or the circumstances of the case, there can be a doubt about the impartiality of the responsible person as regards to the relationship of the responsible person to the matter under review, the notifier or other parties directly or indirectly affected by the notification.

(14) The submission of a notification shall not constitute an incentive or a reason for concluding any consequences which would cause any damage to the notifier.

(15) If, in the case of a review of the notification, it is established that a criminal offense has been committed, the responsible person is obliged to report this fact to the law enforcement authorities.

6. Processing of personal data mentioned in the complaint 

With regard to the processing of personal data, XXXX s.r.o. is governed by the data protection directive no. 18/2018 Coll.    

7. Registration of notifications 

(1) The responsible person is obliged to keep a register of all notifications for 3 years from the date of receipt of the notification, in which they shall record the following data:

(a) the date of receipt of the notification;

(b) the name, surname and residence of the notifier;

(c) the subject of the notification;

(d) the result of the examination process;

(e) the date of closure of the notification.

The responsible person is obliged to record all new notifications immediately and without delay into the register of notifications under the notification number consisting of a serial number of its delivery and the year of delivery. 

8. Effectiveness  

This Directive of XXXX s.r.o. shall enter into force and effect on 1 February 2020.  

Na prácu používam najmodernejšie nástroje CAT – Trados, MemoQ a Linguatec. To umožňuje prekladať akýkoľvek formát dokumentu, vrátane preskenovaných strán vo formáte .jpeg alebo .png.

Cena prekladu: 20€ za 1 normostranu.

pre viac informácií alebo v prípade otázok ma môžete kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie

Kontaktný formulár